Duben 2011

Obsah stránky:

  • Pokračující montáž spodní části kruhového mostu
  • Montáž  " Galerie "
  • Montáž portálů dvoukolejného tunelu
  • Zahájení montáže římsy kruhového mostu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračující montáž spodní části kruhového mostu

Po sestavení dílů kruhového mostu, je nutné spoje dílů dozdít, popřípadě doupravit. Vyzdívání svislých konstrukcí na stavbě je úplně jiné, než se vyzdívá v díně na desce. Zde  je lepidlo vlemi měkké, dlouho trvá než ztuhne. Kostky svou vahou stlačují lepidlo, a tím  jako by zdivo začalo plavat. Proto se musí každá zyzděná kostka vyklínkovat , a sledovat, popřípadě dorovnat vzniklé odchylky po celou dobu než zdivo zatuhne.

Některé části zdiva u napojení Kruhového mostu na Galerii nebylo možné zaměřit a vyrobit na dílně. Proto se vyráběly na staveništi. Sice to byla zdlouhavá práce, protože zdivo bylo dlouho živé, a při jakékoliv manipulaci se vlnilo.

 

 Montáž  " Galerie "

Spodní část galerie tvoří ocelový rám, na který je  hotová galerie přilepena již na dílně, a to z důvodu manipulace při dopravě. Ale  i hlavně při nehodě v tunelu. Tak jak se galerie nasune do otvoru, tak se zase dá vysunout. Celá galerie i s rámem je usazena na betonový základ, jež byl také vyroben jako prafabrikát.  Základ byl uložen do  štěrkopískové lože a srovnán do nivelety.

 

 

 

Montáž portálů dvoukolejného tunelu 

Nejprve bylo provedeno zaměření pro usazení portálů tunelu, poté zafixování portálů. K portálu patří i opěrné křídlo. Opěrná křídla byla dovezena také jako polotovar, ale který se musel napasovat podle skutečných podmínek na staveništi a daných sklonů. Úpravu zdiva provádí pan Chudoba kotoučovou bruskou s takovou  pečlivostí a přesností, kterou má málo kdo. Samozřejmě je to cesta postupného zařezávání, upravování, broušení, až detail sedne. Chybný krok by znamenal zničení vyrobené části, a to by znamenalo začít znovu.

 

 

 

 Po úpravě zdi řezem, je nutné zpět vyznačit spáry. Pak už zbýva zeď napasovat a připlepit.

 

 

 Celkový pohled na rozestavěné kolejiště II část

 

 

 Po vytvrdnutí lepidla dozdívaného spoje se vytáhnou klínky a zdivo zaspáruje. Přebytek spárovačky se vymeje houbou. Dalším krokem je lehké zabroušení přečnívajících kostek přes líc zdiva.

 

Zahájení montáže římsy kruhového mostu

Římsy byly opět předvyrobeny podle šablony na dílně a řádně očíslovány. Montáž proběhla perfektně dle předlohy bez jakýchkoliv úprav. Před uložením římsy byly rozměřeny sloupky zábradlí. Pro kotvu do zdiva každého sloupku byly vypilovány otvory v horní části oblouků mezi zdivem a římsou.

 

Velmi náročné je zafixovat sloupky ve svislé poloze. Sloupky uložené v měkké vystýlce lepidla pod římsou se svou vahou neustále někam nakláněly, prostě byl to běh na dlouhou trať , než jsme sloupky  postupně zafixovali do správné polohy. Použíli jsme rúzné pomůcky, klínky, svorky, sponky vyrobené z drátu již několikrát osvědčené na jiných stavbách. Vzhledem k tomu, že most má po celé délce jednotný spád, vyřízli jsme z pískovce léru, podle které jsme nakonec sloupky rovnali do svislé polohy. Mezi stěny mostu byly současně s římsami vlepeny pískovcové kvádry, na které budou uvnitř mostu nalepeny koleje. Pro rovnání a kotvení sloupků pan Chudoba několikrát zaujmul  polohu v leže.

 

 

 

 

Uprostřed kolejiště je umístěna termální výřivka, o jejímž přřemístění paní domu odmítla diskurovat.  Proto vznikl kompromis, vyvýšeného nádraží do úrovně výřivky. Už si nyní umím představit večerní jízdy ostře sledované z vyřivky.

Letecký pohled na staveniště kolejiště II. části . Odkrytý dvoukolejný tunel pod nádražím, a kruhový most,  jehož vnitřní část byla vysypána  štěrkem.

 

Vnitřek mostu před osazením římsy a sloupků byl pečlivě 2x natřen vodu odpudivým nátěrem. Most je vysypán štěrkem velikosti 8 - 16mm ve spodní části. V úrovni pražců kolejí je dosypán frakcí 4 - 8 mm. Při deštích  voda proniká do útrob mostu. Ve spodní části vnitřku pilíře jsou nainstalovány v každém pilíři chrliče, takže dešťová voda automaticky vytéká ven.

Z tunelu mezi nájezdem na kruhový most a výjezdem kruhového mostu do  nádraží "Kovářská " na úrovní +45cm, se trať mírně stáčí doleva pod kruhový most a pokračuje tak do stanice            " Výsluní "

 

 Detaily mostu:  zásyp štěrkem až po příčné prahy, na které budou upevněny koleje proti směrovému pohybu vlivem riztažnosti kolejí.

 

 Ocelový most je osazen mezi Kruhovým mostem a nájezdem trati do stanice " Kovářská "

Přechod z kruhového mostu na galerii

Chrlič na dešťovou vodu

 

 

 Celkové pohledy na " Galerii " a  Kruhový most ze schodiště do zahrady.

Přechod z kruhového mostu na galerii