Listopad 2009

Výstavba hlavní trati na severní straně domu

Výstavba hlavní trati na severní straně domu pokračovala i listopadu. Pořád bylo ještě hezké počasí, což umožnilo i osázení 2 ks malých tůjí a několik skalniček kolem trati před tunelem.

Postrupně byl dokončen chodník, byly dořezány a položeny dlažební kostky až k obrubníku. Do konce listopadu byl chodník uveden do původního stavu.

        

Přechod chodníku mezi dlažbou byl vybetonován, aby se dlažba nerozlezla

       

Podbetonovánmí spodku kolejí před  násypem štěrku

         

Dlažba byla postupně položena zpět až k obrubníku

Vyřešení změny směru o 90 stupňů

Portály a rampa zřejmě již budou dokončeny v příštím roce

Montáž masivního dřevěného přechodu, který tvoří strop tunelu č.1

Po vybetonování  části kolejového spodku, byl postupěně navezen štěrk, a vytvořen násyp, a po té byla provedena pokládka kolejí.

 

Po dokončení mostních pilířů byl most zakryt masivními terasovými fošnami sestavenými do třech dílů proto, aby zůstala pevná podlaha pro manželku při zaléváni květinových truhlíků osazených na okně, ale zároveň aby byly možná manipulace se stropem, v případě uvíznutí vlaku v tunelu. Současně s tím byl řešen i úklid spadaného, a  větrem zavátého listí do tunelu.  Odkrytím desky je čištění tunelu vyřešeno